Bert - Bas Roy - guitar Virgel - zang, guitar

 

 

 

 

 

 Gerry - backing vocals 

 Christel - backing vocals

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 Robert - keyboards 

 Mascha - backing vocals 

 Karin - backing vocals